Urządzenia do usuwania obornika i gnojowicy
(MUOG)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Usuwanie odchodów zwierzęcych jest przykre i uciążliwe. Czynność ta
zajmuje 15-20% całkowitego czasu pracy przy obsłudze bydła i trzody
chlewnej. Ręczne usuwanie odchodów stosuje się tylko w gospodarstwach
hodujących małą liczbę zwierząt, w których zastosowanie mechanizacji jest
nieopłacalne, lub przy pielęgnacji zwierząt nowo narodzonych, wymagających
szczególnie troskliwej opieki.
Ilość odchodów wydalanych w ciągu doby oraz właściwości fizykomechaniczne odchodów zależą między innymi od gatunku zwierzęcia, jego wieku, masy ciała, kondycji i sposobu żywienia. Szacunkowo przyjmuje się, że odchody wydalane przez bydło stanowią około 8%, a przez trzodę chlewną — 5% masy ciała zwierzęcia.W zależności od systemu chowu zwierząt odchody mogą być odprowadzane z budynków inwentarskich w postaci obornika lub gnojowicy. W przypadku chowu zwierząt na ściółce odchody odprowadza się w postaci obornika i gnojówki. Obornik to mieszanina kału, moczu i ściółki, o cechach ciała stałego. Natomiast przy bezściółkowym utrzymaniu zwierząt odchody mają postać ciekłą. Jest to gnojowica, czyli mieszanina kału, moczu, wody i resztek paszy.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście